ÁSZF

Általános szerzõdési feltételek és Személyes adatok védelmére vonatkozó adatvédelmi szabályzat

 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Az konvekpro.hu webáruház tulajdonosa: VR-Com Bt.
Székhely: 7627 Pécs, Szántó László utca 13.
Postázási cím: 7627 Pécs, Szántó László utca 13.
Képviseletében eljár: Vajda Róbert
Telefon: 06(30)206 4666
E-mail cím: info@vrcom.hu
Adószám: 22211198-2-02
Cégjegyzékszám: 02-06-072734
Cégjegyzéket vezeti: Baranya Megyei Bíróság Cégbírósága
a továbbiakban: Szállító vagy Vállalkozás
 1. VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK LÉTREJÖTTE, HATÁLYA

Jelen Vásárlási és Szállítási feltételek Megrendelő által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő regisztrálja magát. Jelen Vásárlási és Szállítási feltételek vonatkozásában, ha a jelen Vásárlási és Szállítási feltételek másképp nem rendelkeznek, akkor fogyasztónak minősül, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A Szállító semmilyen formában nem vállal felelősséget a Megrendelő által megadott hibás adatokból eredő téves teljesítésért. A név, cím, telefon és e-mail mezőket minden esetben ki kell tölteni, e nélkül a rendszer a rendelést nem tudja elfogadni. Szállító a regisztrációkor megadott személyes adatokat, e-mail címmel és jelszóval tárolja a későbbi azonosításhoz. Az azonosítók megadásával adataihoz bármikor hozzáférhet és módosíthatja azokat. A kiállított elektronikus számlán található adatok utólag nem változtathatóak.

Szállító fenntartja a jogot, hogy a Vásárlási és Szállítási feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Vásárlási és Szállítási feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Vásárlási és Szállítási feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a webáruház-szolgáltató a webáruház-szolgáltatást biztosítja.

 1. A RENDELÉS MENETE

Az konvekpro.hu honlapon bemutatott árukínálat nem képez Szállítóra nézve jogilag kötelező érvényű ajánlattételt, hanem egy, a termékválaszték bemutatására szolgáló, nem kötelező érvényű internetes katalógusnak minősül. Az abban szereplő információk, paraméterek, képek, árak és kaphatósági adatok tájékoztató jellegűek, Szállító az esetleges hibákért felelősséget nem vállal, az árváltoztatás jogát fenntartja. A katalógusban megtekinthető felsorolásszerű terméklisták, az ebben szereplő termékek nevére vagy képére kattintva pedig a konkrét termék részletes adatlapja (terméklap) annak lényeges tulajdonságaival. Az konvekpro.hu webáruházban a termék mellett megjelentetett árak bruttó árak, melyek már az általános forgalmi adót is tartalmazzák. Az árak egy darab termékre vonatkoznak.

A megrendelni kívánt termékek mellett lévő szövegdobozba a kívánt mennyiséget be kell írni.

A megrendeléshez a következő adatok szükségesek:

 • Számlázási név,
 • Számlázási cím,
 • Számlázással kapcsolatos kapcsolattartó neve, ha nem azonos a Megrendelővel,
 • Szállítási cím, amennyiben különbözik a számlázási címtől,
 • Szállítással kapcsolatos kapcsolattartó telefonszáma (érvényes magyarországi mobiltelefonszám), amennyiben különbözik a Megrendelõtõl.

A Felek között a fentiek alapján nem jön létre írásba foglalt szerződés, azonban a rendelés rögzítésre kerül és utóbb is hozzáférhető. A felek között létrejövő szerződéses jogviszony az abban vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig tartó határozott időre jön létre. A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama az adott termék vonatkozásában a fogyasztó valamennyi fizetési kötelezettsége teljesítése után, a termék kiszállítását követő átvételének időpontja. A felek közötti szerződéses jogviszony vonatkozásában a magyar nyelv az alkalmazandó. Az elektronikus rögzítés során felmerülő hibák a rendelés leadását megelőzően az internetes felületen történő visszalépéssel javíthatóak.

Megrendelő a rendelés tényéről minden esetben visszaigazolást kap az konvekpro.hu webáruháztól e-mailben.

A Megrendelő köteles a webáruházban megrendelt és a megadott címre kiszállított termék átvételével egyidejűleg, a konvekpro.hu által küldött elektronikus számlán feltüntetett összesített vételárat és szállítási költséget készpénzben a kézbesítő futárnak vagy elektronikus úton előre utalással is fizetni. A webáruház kizárólag elektronikus számlát állít ki.

 1. ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ ELŐRE UTALÁS

Ellenőrizze, hogy minden rendben van-e a rendelésével. Majd a Küldés gombra kattintva Ön elküldi a megrendelését.

A megrendelés elküldése után Megrendelő email visszajelzést kap a rendelés pontos összegéről és a VR-Com Bt. bankszámlájáról, melyre kell a vásárlás összegét elutalni. Az utaláskor kérjük, a Megrendelő nevét a megjegyzés rovatba feltüntetni.

 1. HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Megrendelt árut Magyarország egész területén házhoz szállítjuk.

A szállítási költség automatikusan hozzáadódik a rendelési összeghez, amit a rendelés feladásakor feltüntetünk.

A megrendelt árut a konvekpro.hu webáruház kb. 1 hét alatt küldi.

Amennyiben a csomagküldő cég az áru átadását nem tudja teljesíteni úgy a csomagról értesítést hagy, és egy új, egyeztetett időpontban újból megkísérli a kiszállítást. Amennyiben az árut másodszor sem sikerül kiszállítani, az árut visszaszállítja a konvekpro.hu webáruházhoz.

Megrendelő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni és utánvételi kézbesítés esetén az utánvételi összeget a kézbesítő részére megfizetni. A küldemény sértetlenségéért a felelősség a küldemény kézbesítésétől kezdve átszáll Megrendelőre, ezért Megrendelő kötelessége kézbesítéskor a küldeményt megvizsgálni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja Megrendelő.

Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a Szállítót kártérítési kötelezettség nem terheli. Szállító fenntartja a jogot, hogy a megrendelés teljesítésétől elálljon, ha a megrendelt termék nem hozzáférhető, vagy egyéb körülmények miatt a teljesítést nem tudja vállalni. Ebben az esetben haladéktalanul értesíti Megrendelőt, és a megrendeléssel kapcsolatban teljesített fizetéseket haladéktalanul visszatéríti Megrendelőnek. Szállító a teljesítéstől való elállás miatt kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

 1. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti fogyasztó részére történõ értékesítésre a fogyasztónak minõsülõ Megrendelõt indokolás nélkül elállási jog illeti meg az alábbiak szerint:

A Megrendelõ az elállási vagy felmondási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerzõdés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérõ idõpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
 4. ac) több tételbõl vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 5. ad) ha a terméket meghatározott idõszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az elsõ szolgáltatásnak,

a Megrendelõ vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy általi átvételének napjától (azzal, hogy fentiek nem érintik a Megrendelõ azon jogát, hogy az elállási jogát a szerzõdés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti idõszakban is gyakorolja);

 1. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében a szerzõdés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Fentiek alapján a jelen Vásárlási és Szállítási feltételek alapján létrejött szerzõdés tekintetében Ön, amennyiben fogyasztónak minõsül, akkor 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerzõdéstõl. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetén a szerzõdés teljesítése megkezdõdött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerzõdést.

Az elállási/felmondási határidõ az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy a terméket átveszi, illetve több termék rendelése esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy az utolsó termék átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmû nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: VR-Com Bt (7627 Pécs, Szántó László utca 13.), vagy az info@vrcom.hu e-mail címre. Ebbõl a célból felhasználhatja a jelen Vásárlási és Szállítási feltételek 1. számú mellékletében mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Az elállási/felmondási nyilatkozat megérkezését haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidõben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidõ lejárta elõtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettõl a szerzõdéstõl, haladéktalanul, de legkésõbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétõl számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérõ fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezõ fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettõ közül a korábbi idõpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra VR-Com Bt (7627 Pécs, Szántó László utca 13.) a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésõbb elállási nyilatkozatának közlésétõl számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidõ betartottnak minõsül, ha a 14 napos határidõ letelte elõtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelõsségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Megrendelõ nem gyakorolhatja a fenti elállás/felmondás jogát

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követõen, ha a vállalkozás a teljesítést a Megrendelõ kifejezett, elõzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelõ tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követõen felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a felmondásra/elállásra meghatározott határidõ alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem elõre gyártott termék esetében, amelyet a Megrendelõ utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmûen a Megrendelõ személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minõségét rövid ideig megõrzõ termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követõ felbontása után nem küldhetõ vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követõen elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerzõdés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerzõdés teljesítésére csak a megkötéstõl számított harmincadik napot követõen kerül sor;
 8. h) olyan vállalkozási szerzõdés esetében, amelynél a vállalkozás a Megrendelõ kifejezett kérésére keresi fel a Megrendelõt sürgõs javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követõen a Vevõ a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és idõszaki lap tekintetében, az elõfizetéses szerzõdések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerzõdések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerzõdés, fuvarozás, személygépjármû-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidõs tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerzõdés esetében, ha a szerzõdésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidõt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Megrendelõ kifejezett, elõzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Megrendelõ e beleegyezésével egyidejûleg nyilatkozott annak tudomásul vételérõl, hogy a teljesítés megkezdését követõen elveszíti a fenti felmondási/elállási jogát.

Amennyiben Megrendelõ a terméket Szállítónak visszaküldi, az alábbiak szerint kell eljárnia: A fogyasztási cikk szállításra alkalmas csomagolásáról Megrendelõ köteles gondoskodni, a nem megfelelõ csomagolásból eredõ, a szállítás során bekövetkezõ károkért Szállító felelõsséget nem vállal. Minden esetben mellékelni kell az eredeti számlát. A bizonytalan kézbesítés miatt kérjük a fogyasztási cikkeket posta helyett futárszolgálattal küldeni. Utánvéttel terhelt küldeményeket Szállító nem vesz át.

A termék Szállító tulajdonában marad mindaddig, amíg Megrendelõ az összes (fõ és mellékes) fizetési kötelezettségének nem tesz teljes mértékben eleget. Ez idõ alatt Megrendelõ nem engedheti át a terméket harmadik félnek és nem veszélyeztetheti más módon Szállító tulajdonát.

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

A Szállító fogyasztónak minõsülõ Megrendelõi számára szavatolja, hogy az általa vagy alvállalkozói által a Vásárlási és Szállítási Feltételek keretén belül szállított Termék szerzõdésben meghatározott tulajdonságokkal rendelkezik, a Termékeknek kizárólag a forgalomba hozatali engedélyben, ennek hiányában a termék gyártója által adott hivatalos leírásában foglaltaknak szükséges megfelelniük. A fogyasztónak minõsülõ Megrendelõket az alábbi kellékszavatossági, termékszavatossági, illetve jótállási jogok illetik meg.

7.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a VR-Com Bt (7627 Pécs, Szántó László utca 13.)hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végsõ esetben – a szerzõdéstõl is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidõben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba felfedezésétõl számított kettõ hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerzõdés teljesítésétõl számított két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidõ egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstõl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást VR-Com Bt (7627 Pécs, Szántó László utca 13.) vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstõl számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.

7.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minõsül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minõségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplõ tulajdonságokkal.

Milyen határidõben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidõ elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idõpontjában nem volt felismerhetõ vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelezõ hatósági elõírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendõ egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótálláson alapuló kellékszavatossági jogával?

Tekintettel arra, hogy a kötelezõ jótállás csak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében megjelölt termékekre, és azok esetében is csak 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint bruttó vételár felett és a jogszabályban rögzített korlátozások mellett áll fenn, és a VR-Com Bt (7627 Pécs, Szántó László utca 13.) ezt meghaladóan jótállást nem vállal az konvekpro.hu oldalon rendelhetõ termékek tekintetében, így a Megrendelõt jótállás csak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében megjelölt termékekre, és azok esetében is csak 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint bruttó vételár felett és a jogszabályban rögzített korlátozások mellett illeti meg. .

Önt milyen jogok és milyen határidõn belül illetik meg jótállás alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végsõ esetben – a szerzõdéstõl is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek esetében a jótállás idõtartama legalább egy év.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 8.1. és a 8.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 1. FELELÕSSÉGKORLÁTOZÁS

Az konvekpro.hu webáruházon keresztül történõ vásárlás feltételezi a Megrendelõ részérõl az Internet lehetõségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve Megrendelõ tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetõleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelmérõl.

Az konvekpro.hu nem felel a vis maiorból eredõ, vagy egyéb, az irányításán kívül esõ események okán bekövetkezõ károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

 • a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
 • az adatok bárki által történõ megváltoztatásából,
 • az információtovábbítási késedelembõl adódó,
 • vírusok okozta,
 • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegû hibából eredõ,
 • vonal, vagy rendszerhibából adódó,
 • a beszállítótól származó téves információkból eredõ károkért.
 1. EGYÉB

9.1. Panaszkezelés

A panaszkezelés során a Szállító az ésszerûen, tájékozottan, az adott helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel eljáró tudatos fogyasztói magatartást tekinti alapkövetelménynek és várja el fogyasztónak minõsülõ Megrendelõitõl.

Szállító a beérkezõ panaszok kezelése során szakszerû, érdemi, kifejtõ és naprakész válaszadásra törekszik, amely megfelel a közérthetõségi elvárásoknak.

Fogyasztóvédelmi és panaszkezelési szempontból fogyasztó: a panaszosok közül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívüli célok érdekében eljáró természetes személy, illetve békéltetõ testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül esõ célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Panasz bejelentése, rögzítése

A Megrendelõ által igénybe vehetõ panaszbejelentés módjai:

 1. a) Szóbeli panasz:

– személyesen

– telefonon

 1. b) Írásbeli panasz:

– személyesen vagy más által átadott irat útján

– postai úton

– elektronikus levélben

Bejelentés szóbeli (személyes és telefonos) panasz esetén

Amennyiben a Megrendelõ megítélése szerint a kifogásolt eljárás a helyszínen megoldható, vagy egyszerûen orvosolható, esetleg információhiányon vagy félreértésen alapul, a Megrendelõ:

nyitvatartási idõben a Szállító munkatársaihoz vagy hétköznap 9- 17-ig a 06(30)206-4666 telefonszámon fordulhat.

Bejelentés írásbeli panasz esetén

A hatékonyabb ügyintézés érdekében Szállító kéri Megrendelõt, hogy lehetõség szerint írásban nyújtsák be panaszaikat. A panasz elbírálásához szükséges a konkrét ügy pontos leírása, több kifogás esetén azok, illetve indokaik elkülönített rögzítése, továbbá a határozott igény megjelölését és a panaszban foglaltakat alátámasztó dokumentumok másolatát is mellékelni kell a beadványhoz. Amennyiben a panasznak voltak elõzményei, az ezekkel kapcsolatos információkat (pl.: rendelésszám, terméknév) is kéri a Szállító megadni.

Az írásbeli panasz érvényességi kelléke a Megrendelõ aláírása. Az írásbeli panasz képviselõ vagy meghatalmazott útján való benyújtása esetén a Szállító vizsgálja a képviseleti jogosultságot, ezért ha a felek meghatalmazott útján járnak el, a panasz kérelmen a meghatalmazottként eljáró természetes személy nevét is fel kell tüntetni, továbbá a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazott aláírásával ellátott – legalább két tanú által aláírt, illetve saját kezûleg írt és aláírt – eredeti meghatalmazást.

Ügyfél írásbeli panaszát megküldheti:

Cégnév: VR-Com Bt.

Postázási cím: 7627 Pécs, Szántó László utca 13

Telefon: 06(30)206 4666

e-mail cím: info@vrcom.hu

Panasz kivizsgálása és megválaszolása

Szóbeli panasz

A szóbeli panaszt a Szállító haladéktalanul megvizsgálja és szükség szerint azonnal orvosolja.

Telefonon közölt panasz esetén a Szállító biztosítja az ésszerû várakozási idõn belüli (5 percen belüli élõhangos bejelentkezés) hívásfogadást és ügyintézést. Ha a Megrendelõ a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szállító a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzõkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát – személyesen közölt szóbeli panasz esetén – a Megrendelõnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelõnek megküldi. Egyebekben a Szállító az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A jegyzõkönyv a következõk rögzítésére alkalmas:

 1. a) az ügyfél neve;
 2. b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;
 3. c) a panasz elõterjesztésének helye, ideje, módja;
 4. d) az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történõ rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljeskörûen kivizsgálásra kerüljön;
 5. e) a panasszal érintett megrendelés/szerzõdés száma, ügytõl függõen ügyfélszám;
 6. f) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
 7. g) a Szállító nyilatkozata az ügyfél panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;
 8. h) a jegyzõkönyvet felvevõ személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – az ügyfél aláírása;
 9. i) a jegyzõkönyv felvételének helye, ideje;
 10. j) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a Szállító a panaszügyet érdemben megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontját és érdemi döntését/intézkedését pontos indoklással ellátva, a panasz közlését követõ 30 napon belül írásban megküldi a Megrendelõ részére. Igény esetén a Szállító a kivizsgálás eredményérõl telefonon vagy e-mailben is értesítést küld.

Elõfordulhat, hogy a panasz kivizsgálása során a Szállítónak kiegészítõ információkra lesz szüksége a Megrendelõ részérõl. Ebben az esetben Megrendelõ érdeke az ilyen irányú megkeresés mielõbbi megválaszolása, mert szállító az eljárást a hiányok pótlásáig nem tudja folytatni.

Szállító a panaszkezelés során igyekszik a legrövidebb határidõk betartásával eljárni és biztosítja, hogy döntése során a hatályos jogszabályok szerint vizsgálja ki, orvosolja, vagy utasítja el a panaszt. Panaszügyben hozott döntését közérthetõen és egyértelmûen indokolva, valamennyi felvetett problémára reagálva küldi meg a Megrendelõ részére.

Szállító a panasz kivizsgálásáért a fogyasztóval szemben külön díjat nem számíthat fel.

Szállító a panaszkezelés során különösen az alábbi adatokat kérheti Megrendelõtõl:

 1. a) neve;
 2. b) szerzõdésszám, ügyfélszám;
 3. c) lakcíme, székhelye, levelezési címe;
 4. d) telefonszáma;
 5. e) értesítés módja;
 6. f) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás;
 7. g) panasz leírása, oka;
 8. h) panaszos igénye;
 9. i) a panasz alátámasztásához szükséges, Megrendelõ birtokában lévõ olyan dokumentumok másolata, amely a Szállítónál nem áll rendelkezésre;
 10. j) meghatalmazott útján eljáró Megrendelõ esetében érvényes meghatalmazás;
 11. k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelõen kell kezelni.

Panaszkezelés folyamatának bemutatása

A bejelentés benyújtását követõen Szállító elsõdleges feladata annak eldöntése, hogy a bejelentés panasznak minõsül-e vagy sem. Amennyiben igen, sor kerül a panasz regisztrációjára. A panasz regisztrációja után megkezdõdik a panaszügy kivizsgálása. A vizsgálati szakaszban kerülhet sor a hiányzó információk, illetve szükség esetén szakvélemény beszerzésére.

Amennyiben valamennyi, a panaszbejelentés szempontjából fontos információ rendelkezésre áll, a vizsgálati szakasz lezárul és sor kerül a döntéshozatalra.

A döntésnek három fajtája van:

 1. panasz elfogadása
 2. panasz részbeni elfogadása
 3. panasz elutasítása

A döntéshozatalt a panaszeljárás befejezéseként az ügyfélválasz elkészítése és megküldése követi a jogszabály által meghatározott, illetve a Megrendelõ által igényelt közlési formában (írásban, faxon, e-mailben, stb.).

Tájékoztatás jogorvoslati lehetõségekrõl

A panasz elutasítása esetén Szállító írásban tájékoztatja jogorvoslati álláspontjáról az ügyfelet, hogy panaszával – annak jellege szerint – milyen szervhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. A Megrendelõt ezek a lehetõségek akkor is megilletik, ha a panasz kivizsgálására nyitva álló 30 napos válaszadási határidõ eredménytelenül telt el.

A panasz Szállítón kívüli bejelentésének, orvoslásának lehetõségei eltérõek aszerint, hogy fogyasztónak minõsülõ, vagy fogyasztónak nem minõsülõ panaszos kíván-e további panaszt tenni.

Amennyiben a Szállítói panaszkezelés nem jár a gogyasztó számára kielégítõ eredménnyel vagy nem kap 30 napon belül választ, a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére:

a) A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény alapján a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara (a továbbiakban: kamara) mellett mûködõ független békéltető testülethez (az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltetõ testület illetékes.

A Szállító székhelye szerinti békéltetõ testület:

A Baranya Megyei Békéltetõ Testület székhelye:

7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109.

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Fax: 06 (72) 507-152

Telefon: 06 (72) 507-154

b) a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szabályai alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ bírósághoz fordulhat.

A békéltetõ testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Szállító közötti, a termék minõségével, biztonságosságával, a termékfelelõsségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minõségével, továbbá a felek közötti szerzõdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerû, gyors, hatékony és költségkímélõ érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltetõ testület a fogyasztó vagy a Szállító kérésére tanácsot ad a fogyasztót megilletõ jogokkal és a fogyasztót terhelõ kötelezettségekkel kapcsolatban.

Amennyiben a Szállítói panaszkezelés a fogyasztónak nem minõsülõ Panaszos számára nem jár kielégítõ eredménnyel, a következõ jogorvoslati lehetõség áll rendelkezésére: bármely, így különösen a szerzõdés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszûnésével, továbbá szerzõdésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ bírósághoz fordulhat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szabályai szerint.

Panasznyilvántartás és adatvédelem

A Szállító az ügyfelek panaszairól és azok megoldását szolgáló intézkedésekrõl nyilvántartást vezet, amely a következõ fõbb adatokat tartalmazza:

 • a panaszos adatait;
 • a panasz leírását, a panasz tárgyát képezõ esemény vagy tény megjelölését;
 • a panasz benyújtásának idõpontját és módját;
 • a panasz orvoslására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokolását;
 • a panaszügy intézéséért, illetve az intézkedés végrehajtásáért felelõs személy(ek) megnevezését, valamint az intézkedés teljesítésének és a panasz lezárásának határidejét;
 • a kivizsgálás során beszerzett információkat és esetleges szakvéleményt;
 • a panaszban megjelölt igényrõl való döntést;
 • a panasz megválaszolásának idõpontját és módját;
 • a panaszkezelés elemzéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb információkat (pl.: panasz oka, gyakorisága).

Szállító az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során elõadott panaszról készült jegyzõkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat öt évig archiválja és köteles azokat az ellenõrzõ hatóságoknak kérésükre bemutatni. A megõrzési idõ elteltével az adathordozókat (okiratokat) selejtezni kell.

A panaszügyi nyilvántartásban rögzített személyes adatok kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának célját szolgálhatják.

Szállító ezen felül jogosult jogai érvényesítéséhez vagy kötelezettségei teljesítéséhez a panaszokkal kapcsolatban papír alapú formában vagy elektronikusan rögzített dokumentumokat a panasz vonatkozásában elõírt bizonylat megõrzési szabályoknak megfelelõen, de legalább a polgári jog elévülési szabályai szerinti elévülési idõ leteltéig megõrizni.

10.2. Magatartási kódex

A Szállító magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így a jelen Vásárlási és Szállítási feltételek szerinti tevékenységre magatartási kódex nem vonatkozik.

10.3. Alkalmazandó jogszabályok

Az itt nem szabályozott kérdésekben különösen de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi Vtörvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIIItörvény (Ektv.), a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLVtörvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII.törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIIItörvény (gazdasági reklámtörvény), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXIItörvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormrendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.rendelet, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerzõdés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai az irányadóak.
Jó vásárlást kívánunk!

 1. Számú Melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerzõdéstõl való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!)

Címzett: VR-Com Bt. (7627 Pécs, Szántó László utca 13)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés tekintetében:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerzõdéskötés idõpontja /átvétel idõpontja:

…………………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe:………………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

………………………………………

Kelt: ……………………………………………………

 

 

 Személyes adatok védelmére vonatkozó adatvédelmi szabályzat

 

Fogalmak

Az VR-COM Bt. adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza, adatfeldolgozóként az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, betekintése, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésre vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatvédelmi incidens: Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 Az VR-COM Bt. a vele kapcsolatba kerülő természetes személyek adatait az alábbi elvek betartása mentén tartja nyilván:

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
 • célhoz kötöttség
 • adattakarékosság
 • pontosság
 • korlátozott tárolhatóság
 • integritás és bizalmas jelleg
 • elszámoltathatóság

Az adatkezelés jogalapjai

 Az VR-COM Bt. a vele kapcsolatba kerülő természetes személyek adatait az alábbi elvek betartása mentén tartja nyilván:

 • az érintett hozzájárulása;
 • szerződéskötés
 • jogi kötelezettség teljesítése
 • létfontosságú érdek
 • közérdekű adatkezelés
 • jog, jogos érdek, érdekmérlegelés

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:

 • beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
 • beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
 • szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés
 • tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén)

Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell.

 

 

Az adatkezelés célja

A vállalkozás az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. A webáruházon keresztül történő értékesítési tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 2. lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
 3. ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

Az adatkezelés időtartama:

Az VR-COM Bt. az adatok megőrzésének időtartamáról tájékoztatja az érintetteket.

 • A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
 • A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.
 • Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.
 • Pályázati projektek elszámolásához kapcsolódó adatok megőrzése a támogatási szerződésben meghatározott időtartam.

 

Az érintettek jogai

 A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

 1. hozzáférés joga
 2. a helyesbítés joga
 3. a törléshez való joga
 4. az adat kezelésének korlátozásához való joga
 5. a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 6. az adathordozhatósághoz való joga
 7. tiltakozáshoz való joga

 

Az érintettek tájékoztatásának folyamata

A VR-COM Bt, mint adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más megfelelő módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – adja meg. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

 • Személyes adatok gyűjtése közvetlenül az érintettektől:

Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtjük, akkor a személyes adatok megszerzésének időpontjában az alábbi információkról tájékoztatjuk az érintetteket:

 1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 3. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

A tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 6. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

 • Személyes adatok gyűjtése egyéb forrásból

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg, akkor az előbb felsorolt információkon kívül a következőkről tájékoztatjuk még az érintetteket.

 1. az érintett személyes adatok kategóriái
 2. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

 

Az adatfeldolgozás folyamata

Az adatfeldolgozás során nem veszünk igénybe adatfeldolgozót.

 

Adatvédelmi incidens kezelése

 Az VR-COM Bt. biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

Jogorvoslati tájékoztatás:

 Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

 

Tájékoztatás a nyilvántartásokról:

Az VR-COM Bt. az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokkal rendelkezik:

 

 1. Adatleltár
 2. Adatkezelések nyilvántartása
 3. Adattovábbítás nyilvántartása
 4. Adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása
 5. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
 6. Érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása
 7. Adatvédelmi tisztviselő tevékenységének nyilvántartása
 8. „Eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása
 9. Előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása

Kelt: Pécs, 2018. május 19.

 

______________________________

VR-COM Bt mint adatkezelő/adatfeldolgozó

képviseletében: Vajda Róbert